18/08/2019

اصطلاحات فقهی مقام معظم رهبری

الف واژه و اصطلاح تعريف و توضيح آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد؛ مانند آب چشمه و قنات. آب قليل […]
18/08/2019

اصطلاحات فقهی آیت الله سیستانی

فرهنگ نامه اصطلاحات   الف     آب جاری                 آبی است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات. آب قليل                 […]
سامانه پاسخگویی سوالات شرعی