ترک عمدی و نسیان و سهوی نماز آیات در ماه گرفتگی (خسوف) و خورشید گرفتگی (کسوف) ناقص

سامانه پاسخگویی سوالات شرعی