اتصال یا عدم اتصال مأمومی که نماز قضای احتیاطی میخواند. (قسمت ۴)

سامانه پاسخگویی سوالات شرعی