وظیفه کسی که مرجع تقلید نداشته – اعمال کسی که مرجع اشتباه انتخاب کرده

سامانه پاسخگویی سوالات شرعی